Juridische informatie | Mercedes-Benz Vans

Wettelijke bepalingen.

 1. Aanbieder
  Mercedes-Benz Nederland B.V.
  Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein
  Postbus 2088, 3500 GB Utrecht
  Telefoon 00 800 -1 777 77 77
  info@mercedes-benz.nl
  Handelsregister Utrecht 30040445.
 2. Instellingen
 3. Privacyverklaring

  Verantwoordelijk voor de EU-gegevensbescherming in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is:

  Mercedes-Benz Nederland B.V. ('Wij')
  Ravenswade 4
  3439 LD Nieuwegein
  Nederland
  E-mail: DSR.nl@mercedes-benz.com

  Functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

  Mercedes-Benz Group AG
  Chief Officer Corporate Data Protection
  HPC E600
  70546 Stuttgart
  Germany
  E-Mail : data.protection@mercedes-benz.com

  Provider Mercedes me Privacy Center

  Mercedesstraße 120
  70372 Stuttgart
  Telefon: +49 711 17 – 0
  E-Mail: dialog.mb@mercedes-benz.com

   

  1.    Gegevensbescherming

  Het doet ons veel plezier dat u onze website bezoekt en in onze aanbiedingen geïnteresseerd bent. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaringen leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslagen dit plaatsvindt, en welke rechten en beroepsmogelijkheden daaraan voor u verbonden zijn. Daarnaast verwijzen wij naar de Mercedes-Benz-richtlijn inzake gegevensbescherming:  Mercedes-Benz-richtlijn inzake gegevensbescherming.

  Onze Privacyverklaringen voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Mercedes-Benz gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

  2.    Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

  a.   Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.       

  b.    Andere persoonsgegevens worden alleen verwerkt als u deze gegevens verstrekt, e.B. in het kader van een registratie, een contactformulier, een chat, een enquête, een prijsofferte of voor de uitvoering van een contract, en ook in deze gevallen alleen als dit aan ons is toegestaan op basis van een door u gegeven toestemming (ook bij internationale gegevensoverdracht, zie sectie 12) of onder de toepasselijke wettelijke bepalingen (zie sectie 7).

  c.   U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van de verstrekking van persoonsgegevens. Indien u in deze gevallen besluit uw persoonsgegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, kan dit tot gevolg hebben dat functies niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. 

  3.    Gebruiksdoelen 

  a.  De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.

  b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een chat, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

  c. Voor verdere doeleinden (bijv. weergave van gepersonaliseerde inhoud of reclame op basis van uw gebruiksgedrag) gebruiken wij en eventueel geselecteerde derden uw gegevens, mits u daarmee instemt (= akkoord gaat) in het kader van ons Consent Managementsysteem. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden ontvangt u onder "Cookie-instellingen" in de voettekst onderaan de website.

  d. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld gegevensopslag om te voldoen aan commerciële of fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen, overdracht in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bijvoorbeeld aan een strafrechtelijke instantie).

  4.    Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins; gebruik van dienstverleners 

  a.   Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).  

  b.  Wanneer wij op onze website zogenoemde "sociale plug-ins" van sociale netwerken als Facebook en Twitter gebruiken, integreren wij deze als volgt: 

  wanneer u onze websites bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, dat wil zeggen dat er geen enkele overdracht van gegevens aan de beheerders van deze netwerken plaatsvindt. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk te maken.

  Als u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het tijdstip van het activeren van de sociale plug-in daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als u dit niet wilt, moet u zich vóór de activering van de sociale plug-in van het netwerk afmelden. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Mercedes-Benz-websites niet toewijzen voordat u ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.

  Als u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbaar geworden content direct over aan uw browser, die ze aan onze websites koppelt. In deze sitwuatie kan er ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het betreffende sociale netwerk in gang gezet en geregeld wordt. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem, en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk. 

  De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist (zie lid 5.d.).

  c.    Wanneer u op de link naar een aanbod klikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens terechtkomen bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ("EU") geen "adequaat beschermingsniveau" voor de verwerking van persoonsgegevens waarborgen dat overeenkomt met de EU-normen. Denk hieraan voordat u op een link klikt of een sociale plug-in activeert en daarmee een overdracht van uw gegevens in gang zet. 

  d.    Om onze websites te beheren, te optimaliseren en te beveiligen, maken wij tevens gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, marketingbureaus, callcenters). Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden, indien dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen en gebruiken van de websites en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen, voor het vervullen van wettelijke verplichtingen of als u daar toestemming voor hebt gegeven (zie lid 7). Meer gegevens over de ontvangers vindt u in ons Consent Managementsysteem onder "Cookie-instellingen" in de voettekst onderaan de website. Bovendien gaat het om de volgende ontvanger: Patch Marketing BV

  5.    Cookies

  a.     Bij uw bezoek aan onze websites kunnen cookies worden gebruikt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zogenaamde "flash-cookies"), die wij gezamelijk "cookies" noemen.

  b.    Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan een website op uw desktop, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen en later worden uitgelezen.  Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen het apparaat en de websites al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft, u bepaalde functies aanbieden (bijv. online-shop, voertuigconfigurator) of uw interesses herkennen op basis van uw online-gebruik. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

  c.     Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, hangt af van welke gebieden en functies van onze websites u gebruikt en of u akkoord gaat met het gebruik van cookies in ons toestemmingsbeheersysteem die niet noodzakelijkerwijs, d.w.z. meestal noodzakelijk zijn om technische redenen. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden ontvangt u onder "Cookie-instellingen" in de voettekst onderaan de website.

  d.    Het gebruik van cookies is tevens afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De meeste webbrowsers zijn zodanig ingesteld dat ze bepaalde soorten cookies automatisch accepteren, deze instelling kunt u echter meestal wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Web/DOM-Storage en Local Shared Objects kunt u afzonderlijk verwijderen. Hoe dat precies in zijn werk gaat op de door u gebruikte browser of toestel, komt u in de handleiding fabrikant te weten.

  e.     De toestemming (= goedkeuring) voor en de afwijzing of verwijdering van cookies zijn gebonden aan het gebruikte apparaat en tevens aan de gebruikte webbrowser. Als u gebruikmaakt van meerdere apparaten of webbrowsers, kunt u per geval uw beslissingen en instellingen afzonderlijk aanpassen.

  f.      Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken of deze verwijdert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

  6.    Veiligheid 

  Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

  7.   Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking

  a.     Indien u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze de rechtsgrondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG). Houd rekening met uw toestemming voor de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (art. 49 lid 1 zin 1 letter a AVG) ook artikel 12.

  b.  Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrondslag.

  c.   Indien de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is voor het nakomen van onze juridische plichten (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe volgens art. 6 lid 1 letter c AVG bevoegd.

  d.     Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van derden volgens art. 6 lid 1 letter f AVG na te komen. Het in stand houden van de functionaliteit van onze IT-systemen, de (directe) marketing voor onze eigen producten en dienstverleningen (voorzover deze niet met uw instemming geschiedt) en die van derden en de juridisch voorgeschreven documentatie van zakelijke contacten zijn voorbeelden van dergelijke legitieme belangen. In het kader van de belangenafweging houden wij in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de verwerkingsomstandigheden en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

  8.    Verwijderen van uw persoonsgegevens

  Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Verder verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra het doeleinde waarvoor wij deze hebben verzameld en verwerkt, is komen te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de EU of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij zijn onderworpen, is vereist in de EU of op grond van wetgeving in derde landen, mits hier een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Indien de persoonsgegevens niet individueel kunnen worden verwijderd, worden deze gegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken. 

  9.    Rechten van betroffenen

  a.     Als persoon die betroffen is door de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), vergetelheid (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en dataportabiliteit (art. 20 AVG). 

  b.    Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan een herroeping blijft door de herroeping onverlet. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte "Rechtsgrondslagen voor de verwerking"), blijft onverlet.

  c.     Recht van bezwaar 
  U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in algemeen belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken indien wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of indien de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om direct-marketingactiviteiten uit te voeren ter bescherming van legitieme belangen op basis van een belangenafweging, hebt u tevens het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken zonder opgaaf van redenen.

  d.    Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen zo mogelijk kenbaar te maken via het contactadres hieronder: DSR.nl@mercedes-benz.com

  e.     Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

  10.    Newsletter 

  Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

  11.    Centrale toegangsservice van Mercedes-Benz Group AG

  Met de service voor "single sign-on" van Mercedes-Benz Group AG kunt u zich in één keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Mercedes-Benz en haar merken. De hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten speciale voorschriften voor de gegevensbescherming. U hebt toegang tot deze gebruiksvoorwaarden op de desbetreffende aanmeldpagina's van de aangesloten websites en applicaties.

  12.    Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

  a.     Bij het gebruik van dienstverleners (zie lid 4.d.) en het doorgeven van gegevens met uw toestemming (= goedkeuring) aan derden (zie lid 3.c.), kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, met name in de VS en India. [A1]

  b.    De volgende landen worden door de EU beschouwd als landen met een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Zuid-Korea, Uruguay, Verenigd Koninkrijk. Met ontvangers in andere landen maken we afspraken over de toepassing van EU-modelcontractbepalingen, van bindewnde ondernemingsregelingen of andere toelaatbare mechanismen om volgens de wettelijke eisen een "adequaat beschermingsniveau" te creëren. Informatie hierover stellen wij u graag via de in bovenstaande lid 9.d. genoemde contactgegevens ter beschikking.

  c.     Als u instemt met ons Toestemmingsbeheersysteem, is uw toestemming ook van toepassing op de overdracht van gegevens aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte waar er geen "adequaat beschermingsniveau" is. Informatie over de verzonden gegevens, gegevensontvangers of categorieën van gegevensontvangers, evenals de relevante landen, is te vinden in ons toestemmingsbeheersysteem onder "Cookie-instellingen[A2] " in de voettekst onderaan de website. In deze landen kan er geheel of gedeeltelijk geen gegevensbeschermingswetgeving zijn die vergelijkbaar is met de Europese Economische Ruimte (e.B rechten van betrokkenen, zie paragraaf 9), geen gegevensbeschermingsautoriteiten en/of geen vergelijkbare mogelijkheden om actie te ondernemen tegen schendingen van de gegevensbescherming. Overheidsinstanties (e.B autoriteiten) kunnen daar onder meer gemakkelijker toegang krijgen tot de verwerkte gegevens en deze voor andere doeleinden gebruiken dan in de Europese Economische Ruimte. Deze omstandigheden kunnen slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door specifieke maatregelen.

   

   

   

   

  Versie: april 2022

 4. Disclaimer

  Copyrights

  Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Mercedes-Benz Nederland B.V. ©, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30040445. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Mercedes-Benz Vans worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige internetsites van Mercedes-Benz Vans bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

  Productvariaties

  Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internetsite kunnen zijn gemaakt voor algemeen gebruik op Mercedes-Benz Vans websites die worden onderhouden in verschillende landen ter wereld. Daarom is sommige informatie van auto´s en/of accessoires die in sommige landen niet leverbaar zijn of die, om in dergelijke landen te voldoen aan de lokale marktvraag of regulerende maatregelen, mogelijk alleen leverbaar zijn in andere specificaties of configuraties, mogelijk onjuist.


  Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internetsite wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met Mercedes-Benz Vans en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

  Prijzen

  Alle prijzen van voertuigen zijn consumentenadviesprijzen. Deze prijzen bestaan uit de netto catalogusprijs, geadviseerde kosten rijklaar maken, BPM, 21% BTW, leges aanvraag kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,06 (over de leges wordt geen BTW berekend). In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor CO2-uitstoot. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  Handelsmerken

  Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op Mercedes-Benz Vans websites onder de handelsmerkrechten van Mercedes-Benz Vans. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo's en emblemen van Mercedes-Benz Vans.

  Geen licenties

  Mercedes-Benz Vans heeft een innovatieve en informatieve internetsite willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat Mercedes-Benz Vans haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd dat noch deze internetsite, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van Mercedes-Benz Vans geeft of zal worden beschouwd te geven.

  Aansprakelijkheid

  De informatie op de pagina's van de website houdt geen enkele garantie in, noch expliciet, noch stilzwijgend. Ze omvatten in het bijzonder geen enkele impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domein of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten.

  U zal op onze webpagina's links vinden naar andere sites waarop wij geen enkele invloed hebben. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de vorm of de inhoud van pagina's die worden opgeroepen door een hypertext-link op onze site. Wij kunnen de nieuwswaarde, de correctheid, de volledigheid en de kwaliteit van de informatie op die sites niet garanderen. Wij distantiëren ons in het licht hiervan van de inhoud op deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe webpagina's en hun inhoud die op onze webpagina‘s voorkomen.

  Informatie over online geschillenbeslechting

  De Europese Commissie heeft een internetplatform voor online geschillenbeslechting (zgn. Online Dispute Resolution (ODR) platform) gelanceerd. Het ODR-platform fungeert als centraal punt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. U komt op het ODR-platform via de link: 
  http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Toekomstgerichte verklaringen

  Deze website bevat toekomstgerichte verklaringen (´forward-looking statements´) die zijn gebaseerd op overtuigingen van het management van Mercedes-Benz Vans. Wanneer op deze internetsite woorden als ´tegemoet zien´, ´geloven´, ´schatten´, ´verwachten´, ´van plan zijn´, ´plannen´ en ´uitstippelen´ worden gebruikt, zijn deze bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de opvattingen van Mercedes-Benz Vans op de datum waarop ze zijn gedaan met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico´s en onzekerheden. Zoals uitgelegd in verklaringen van Mercedes-Benz Vans bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (inclusief het meest recente jaarverslag op Form 20-F), kunnen vele factoren tot gevolg hebben dat actuele resultaten wezenlijk verschillend kunnen zijn van de resultaten die hier worden voorzien, zoals, onder andere, veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentestanden, introductie van concurrerende producten, gebrek aan acceptatie van nieuwe producten of diensten en wijzigingen in bedrijfstrategie. Mercedes-Benz Vans wijst elke intentie of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te maken.

  Geen garanties of verklaringen

  De informatie op deze internetsite wordt door Mercedes-Benz Vans verstrekt en wordt voorzover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

  Gelinkte sites

  De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van Mercedes-Benz Vans kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Mercedes-Benz Vans en Mercedes-Benz Vans is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Mercedes-Benz Vans met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. Mercedes-Benz Vans kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.