Privacyverklaring

Mercedes-Benz Financial Services BeNeLux Privacyverklaring

1 OVER DEZE VERKLARING


1.1 Wij stellen uw interesse in onze producten en diensten op prijs. Wij vinden uw privacy belangrijk en willen graag dat u zich prettig voelt bij de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en delen.
1.2 Deze verklaring omvat de wijze waarop de uiteindelijke moedermaatschappij van de Daimler Groep Daimler AG en Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V., Mercedes-Benz Financial Services BeLux N.V. en Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. omgaan met uw persoonsgegevens, met inbegrip van tijdstip en reden van verzameling, gebruik en openbaarmaking en op welke wijze de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.
1.3 Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring vermeld. U kunt deze gebruiken bij klachten of vragen, ook over het actualiseren van of verkrijgen van toegang tot uw persoonsgegevens.
1.4 Deze verklaring kan gewijzigd worden. Bezoek dus regelmatig deze pagina om u ervan te verzekeren dat u tevreden bent over de wijzigingen. Zie hiervoor verder artikel 11 'Wijzigen van deze verklaring'.
1.5 Deze verklaring is voor het laatst geactualiseerd in mei 2018.


2 WIE WIJ ZIJN

2.1 Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. en/of Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. gevestigd aan de Van Deventerlaan 50, 3528 AG te Utrecht, is de beheerder van uw persoonsgegevens. Een 'beheerder' is een bedrijf dat beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.
2.2 Neem contact op met onze Data Protection Officer voor meer informatie over ons privacybeleid of indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt onze contactgegevens vinden in artikel 13 'Over ons'


3 WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN EN HOE

3.1 Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
Deze omvatten: gegevens over uzelf die u aan ons verstrekt in correspondentie met ons via telefoon, e-mail of anderszins of door het invullen van informatie op onze websites of onze pagina's op sociale media en die volkomen vrijwillig worden verstrekt. De gegevens die u ons verstrekt omvatten uw naam en contactgegevens (waaronder telefoonnummer, e-mailadres en adres) en, afhankelijk van de door u gekozen producten en diensten, mogelijk tevens gegevens over uw financiële situatie (zoals salarisstroken en een verklaring over de gezinssamenstelling), een kopie van uw identiteitsbewijs, uw schadeverleden, onderzoeksgegevens en uw mening over onze producten en diensten.

Persoonsgegevens die wij over u verzamelen.
Wij kunnen automatisch de volgende persoonsgegevens verzamelen: onze webservers slaan standaard de volgende gegevens op: uw browser en besturingssysteem, de website vanwaar u onze website bezoekt, de pagina's die u bezoekt op onze website, de datum van uw bezoek en het Internet Protocol (IP) adres dat uw provider u heeft toegewezen. Dit laatste vindt plaats om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen op onze website te kunnen traceren. Een gedeelte van deze gegevens wordt verzameld met behulp van cookies. Zie artikel 9.2 'Cookies' voor meer informatie hierover. Wij kunnen ook alle gegevens verzamelen die onderdeel vormen van uw openbare profiel op een sociaal netwerk van derden en waarvoor u toestemming tot delen hebt gegeven. Wij kunnen gegevens verzamelen over uw financiële situatie via bijvoorbeeld BKR (NL), NBB (BE) en Gardon, alsmede gegevens over uw claimverleden via FISH (NL).

Persoonsgegevens die wij ontvangen uit andere bronnen.
Wij verkrijgen bepaalde persoonsgegevens over u uit bronnen buiten ons bedrijf, waaronder de bedrijven van de Daimler Groep vermeld in de lijst in artikel 13 of andere bedrijven (derden); de persoonsgegevens die wij ontvangen zijn als beschreven in bovenstaande 2 paragrafen.

3.2 Zie artikel 4, 'Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken' voor een gedetailleerd overzicht van de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens uit deze bronnen gebruiken en het juridisch kader waarbinnen wij deze verwerken. De overige bepalingen van deze verklaring gelden tevens voor alle persoonsgegevens die wij uit deze bronnen verkrijgen.


4 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

4.1 Wanneer u TOESTEMMING heeft verleend

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken en verwerken wanneer u ons hiervoor toestemming heeft verleend:

 • > om ze te delen met onze erkende dealers voor het maken van proefritten of na een terugbelverzoek van uw kant
 • > om u brochures en ander materiaal te bezorgen waarom u ons specifiek heeft verzocht
 • > om u per e-mail, SMS, post of telefoon te benaderen met marketinginformatie over voertuigen van Mercedes-Benz en Smart, alsmede andere producten en diensten (zie het artikel 'Marketing' hieronder voor meer gegevens).

 

4.2 U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor al deze doeleinden op ieder moment intrekken. Zie voor meer informatie hierover artikel 8.4 'Intrekken van toestemming'.

4.3 Wanneer wij een CONTRACT met u moeten uitvoeren

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken en verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten of om, op uw verzoek, stappen te zetten die voorafgaan aan het afsluiten van een contract met u:

Om u te informeren over het gebruik van uw tankpas

Om u te informeren over verkeersboetes ten laste van het voertuig dat u least

Om onze pechdienst in staat te stellen pechdiensten van derden in te schakelen

Indien u tijdelijke verzekeringsdekking neemt.

4.4 Wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder valt: (i) het verlenen van medewerking aan de Belastingdienst, politie, het bevoegde voertuigencentrum (RDW in NL) of andere overheidsinstellingen of instanties voor strafrechtelijk onderzoek; (ii) u identificeren wanneer u contact met ons opneemt; en (iii) het verifiëren van de gegevens die wij over u hebben.

4.5 Wanneer er sprake is van LEGITIEM BELANG

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken en verwerken bij het nastreven van onze legitieme belangen als bedrijf:

 • > voor analyse en profilering als bron van informatie voor onze marketingstrategie en om uw klant- en bezoekerservaring te verbeteren en te personaliseren
 • > voor marktonderzoek, om de producten en diensten die wij u aanbieden continu te verbeteren
 • > om onze websites te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, testen en statistiek
 • > voor marketingactiviteiten anders dan die waarvoor wij uw toestemming nodig hebben, bijvoorbeeld marketingcommunicatie op maat of gerichte marketingberichten via sociale media en overige platforms van derden
 • > voor de preventie van fraude en andere criminele activiteiten
 • > om kredietbeoordelingen uit te voeren ten behoeve van financieringen
 • > voor analyse en profilering om ons debiteurenmanagement en de efficiëntie van onze inningen te verbeteren
 • > om met u te corresponderen en communiceren
 • > om een beter inzicht te krijgen in u als klant of bezoeker
 • > voor de veiligheid van het netwerk en de gegevens, zodat wij stappen kunnen zetten om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, diefstal of onbevoegde toegang
 • > om te kunnen voldoen aan uw verzoeken ten aanzien van de uitoefening van uw rechten, bijvoorbeeld: wanneer u ons heeft verzocht u niet te benaderen voor marketingdoeleinden, registreren wij dit op onze suppressielijst, zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen
 • > voor bedrijfsherstructurering of de reorganisatie of verkoop van ons bedrijf of activa
 • > voor de verbetering van de efficiëntie, nauwkeurigheid of verbeteringen anderszins van onze databanken en systemen, bijvoorbeeld door het combineren van systemen of het consolideren van de gegevens die wij van u hebben

Om onze contractuele of overige wettelijke rechten af te dwingen of te verdedigen of juridische procedures in te stellen dan wel een verdediging te voeren in dergelijke procedures en  voor algemene administratieve doeleinden, waaronder het beheren van uw verzoeken, klachten of schadeclaims en voor het verzenden van serviceberichten.

ANDEREN DIE MOGELIJK TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS KRIJGEN OF HEBBEN

5.1 Bedrijven die behoren tot de Daimler Groep

Wij kunnen uw gegevens delen met de uiteindelijke moedermaatschappij van de Daimler Groep Daimler AG en MBFS Nederland, MBFS BeLux en MBIS Nederland. Zij mogen uw persoonsgegevens gebruiken zoals is aangegeven in artikel 4 onder de kop 'Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken' in verband met aanvullende producten en diensten op onze eigen reeks producten en diensten, bijvoorbeeld verzekeringsproducten.

Artikel 13 'Over ons' bevat detailgegevens over de bedrijven die behoren tot de Daimler Groep waarmee wij uw persoonsgegeven kunnen delen.

5.2 Onze leveranciers en dienstverleners

Wij kunnen uw gegevens vrijgeven voor derden zoals dienstverleners, tussenpersonen, onderaannemers en andere organisaties om diensten te verlenen aan ons of direct aan u namens ons. Onder deze derden kunnen zijn inbegrepen: clouddienstverleners zoals hosting en e-mailbeheer, reclamebureaus, administratieve dienstverleners of andere derden die diensten aan ons verlenen.

Dienstverlenende derden ontvangen van ons enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor hun dienstverlening en zijn contractueel gehouden uw gegevens veilig te beheren en alleen volgens onze specifieke instructies te gebruiken.

5.3 Derden die producten en diensten leveren

Wij werken nauw samen met diverse derden om u een reeks complementaire producten en diensten aan te bieden.

Wanneer u een of meer van deze producten via ons (bijvoorbeeld, via onze websites) aanschaft of er informatie over aanvraagt kan de betreffende derde partij uw gegevens gebruiken om u informatie te verschaffen en aan hun verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit enige overeenkomst die u met hen bent aangegaan.

Deze derde partijen die producten leveren kunnen uw gegevens met ons delen. Wij gebruiken deze vervolgens in overeenstemming met deze verklaring. In sommige gevallen treden zij op als beheerder van uw gegevens en wij adviseren u derhalve hun privacyverklaringen te lezen.

5.4 Andere manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen delen

Wij mogen uw persoonsgegevens aan een derde partij overdragen als onderdeel van een verkoop van (een deel van) het bedrijf en de activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of reorganisatie. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens overdragen wanneer wij verplicht zijn deze openbaar te maken of te delen in naleving van een wettelijke verplichting, om een misdrijf te op te sporen of te melden, om naleving of toepassing van onze contractuele voorwaarden af te dwingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze bezoekers en klanten te waarborgen.

Wij zullen echter altijd stappen ondernemen teneinde uw recht op privacy blijvend te waarborgen.


6 WAAR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN BUITEN DE EER

6.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt kunnen worden overgebracht naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer een van de bedrijven binnen onze groep is opgericht in een land buiten de EER of wanneer een of meer van onze servers of die van een dienstverlenende derde zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevinden. Deze landen kennen mogelijk niet dezelfde wetgeving voor gegevensbescherming als de Beneluxlanden.

6.2 Wanneer wij uw gegevens aldus overbrengen naar gebieden buiten de EER, zullen wij passende veiligheidsmaatregelen nemen om uw recht op privacy blijvend te beschermen zoals beschreven in deze verklaring. Deze maatregelen omvatten het opleggen van contractuele verplichtingen aan de ontvanger(s) van uw persoonsgegevens of de garantie dat deze ontvangers aangesloten zijn bij 'internationale kaders' die streven naar de borging van adequate bescherming. Voor meer informatie over onze beschermingsmechanismen en kopieën van de betreffende documenten kunt u contact met ons opnemen via de adresgegevens onderaan deze verklaring.

6.3 Als u buiten de EER gebruik maakt van onze diensten, worden uw gegevens mogelijk overgebracht naar gebieden buiten de EER om u deze dienstverlening te kunnen bieden.


7 HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

7.1 Een aantal factoren bepaalt de bewaartijd bij het verzamelen van uw persoonsgegevens, waaronder het doel waarvoor die gegevens gebruikt worden en onze verplichtingen krachtens overige wetgeving.

7.2 Wij bewaren gegevens die te herleiden zijn tot personen niet langer dan noodzakelijk.

7.3 Mogelijk hebben wij uw persoonsgegevens nodig om aanspraak te maken op een claim, een claim in te dienen of verdediging te voeren tegen een claim. In dergelijke gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar na het laatste gebruik zoals beschreven in artikel 4 onder de kop: 'Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken'.

7.4 De enige uitzonderingen hierop zijn:

wanneer de wet ons verplicht uw persoonsgegevens langer te bewaren of eerder te wissen

wanneer u gebruik maakt van uw recht de gegevens te laten wissen (indien van toepassing) en wij deze niet hoeven te bewaren om eerdergenoemde redenen in dit artikel of omdat de wet ons daartoe verplicht (zie hiervoor ook Wissen van uw persoonsgegevens of beperken van de verwerking ervan in artikel 8.6)

een beperkt aantal gevallen waarin de wet ons toestaat uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd te bewaren mits voorzien van enkele beveiligingsmechanismen.


8 UW RECHTEN

8.1 Rechten van de betrokkene:

De wet gegevensbescherming geeft u een aantal rechten betreffende uw persoonsgegevens. In verband met bepaalde rechten, kunnen wij u vragen om gegevens die uw identiteit bevestigen en, indien van toepassing, ons te helpen uw persoonsgegevens te traceren. Tenzij het een uitzonderlijk geval betreft, ontvangt u een reactie binnen 30 dagen nadat wij deze gegevens hebben ontvangen of, wanneer deze gegevens niet nodig zijn, nadat wij uw verzoek ontvangen hebben.

8.2 Toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht per brief of e-mail een kopie op te vragen van de gegevens die wij over u bewaren. U kunt hiervoor het adres onderaan deze verklaring gebruiken. Wij mogen u geen kopie van uw persoonsgegevens doen toekomen wanneer het andere personen betreft of wanneer wij een andere wettige reden hebben voor het achterhouden van deze gegevens.

8.3 Corrigeren en actualiseren van uw persoonsgegevens

De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij werken er dan ook aan het voor u gemakkelijker te maken de gegevens die wij van u hebben in te zien en te corrigeren.  Laat het ons weten wanneer uw naam of (e-mail)adres verandert of wanneer u constateert dat andere informatie waarover wij beschikken onjuist of verouderd is. U kunt hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring gebruiken.

8.4 Intrekken van uw toestemming

Wanneer wij uw toestemming nodig hebben als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 4 onder de kop 'Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken', kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring gebruiken. Indien u uw toestemming wilt intrekken voor het ontvangen van directe marketing waar u zich eerder wel voor had aangemeld, kunt u hiervoor ook onze afmeldingstool gebruiken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijven wij gerechtigd uw persoonsgegevens te gebruiken tot het moment van intrekking.

8.5 Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en geautomatiseerde besluiten die over u genomen worden.

Wanneer wij ons beroepen op onze legitieme zakelijke belangen als juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor welk doeleinde dan ook, zoals beschreven in artikel 4 onder de kop 'Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken', kunt u schriftelijk of via e-mail bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. U kunt hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring gebruiken. Overeenkomstig uw bezwaar, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens dan tijdelijk staken hangende ons onderzoek, behalve voor die doeleinden waarvan wij zeker zijn dat wij uw persoonsgegevens mogen blijven verwerken. Als ook wij van mening zijn dat uw bezwaar terecht is, d.w.z. in overeenkomst met uw rechten krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden definitief stopzetten. In andere gevallen zullen wij u een verklaring geven waarom het nodig is dat wij uw gegevens blijven gebruiken.

Wij geven automatisch gehoor aan verzoeken niet langer gebruik te maken van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: privacy-mbfs-benelux@daimler.com.

Tevens kunt u dit e-mailadres gebruiken om besluiten te betwisten die zijn genomen op basis van automatische gegevensverwerking.

8.6 Wissen van uw persoonsgegevens of beperken van de verwerking ervan

U kunt onder bepaalde omstandigheden per brief of e-mail een verzoek indienen tot verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze systemen. U kunt hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring gebruiken. Wij zullen een redelijke inspanning leveren om aan uw verzoek tegemoet te komen tenzij de wet ons toestaat uw persoonsgegevens langer te gebruiken.

In de volgende situaties kunt u ons tevens verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

wanneer u denkt dat onze verwerking van uw gegevens onwettig is

wanneer u reeds bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens en lopende ons onderzoek hiernaar of wanneer u ons ertoe verplicht de gegevens te bewaren in verband met juridische procedures.

In dergelijke situaties mogen wij alleen uw persoonsgegevens verwerken in zoverre wij uw toestemming daarvoor hebben of dit ons wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld voor opslagdoeleinden, om de rechten van een ander persoon of bedrijf te beschermen of in verband met juridische procedures.

8.7 Overbrengen van uw persoonsgegevens naar een gestructureerd gegevensbestand.

Wanneer wij uw toestemming nodig hebben als juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 4 onder de kop 'Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken', kunt u verzoeken om een kopie van deze persoonsgegevens in de vorm van een gestructureerd gegevensbestand. Wij zullen u deze kopie langs elektronische weg doen toekomen in een gestructureerde, algemeen gangbare en machineleesbare vorm.

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen. Wij zullen hieraan gehoor geven indien dit technisch mogelijk is. Wij mogen u niet van een kopie van uw persoonsgegevens voorzien als dit andere personen betreft of wanneer er een andere wettige reden is u deze gegevens te onthouden.

8.8 Klacht neerleggen bij de toezichthoudende instanties voor databescherming

U heeft het recht een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende instanties wanneer u bezorgd bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Kijk voor meer informatie op de website van uw nationale toezichthouder:

Voor Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voor België: https://www.privacycommission.be

Voor Luxemburg: https://cnpd.public.lu

 

9 BEVEILIGING / COOKIES / LINKS / SOCIALE PLUGINS

9.1 Geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens

Alle bedrijven die deel uitmaken van de Daimler Groep gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die u heeft verstrekt en die door ons worden beheerd te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd volgens de technologische ontwikkelingen.

Helaas is de verzending van gegevens via internet niet helemaal veilig. Hoewel wij ons uiterste best doen uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens onderweg naar onze website niet garanderen. Verzending is dan ook voor eigen risico.

Indien wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of u een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot een account, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij vragen u dan ook uw wachtwoord met niemand te delen.

9.2 Gebruik van 'cookies'

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw apparaat. Ze kunnen worden gebruikt om vast te stellen of er in het verleden contact is geweest tussen ons en uw eindapparaat. Op uw eindapparaat wordt alleen de cookie waargenomen. Persoonsgegevens kunnen alleen in cookies worden opgeslagen na uw toestemming of wanneer dit om technische redenen essentieel is, bijvoorbeeld om veilig inloggen mogelijk te maken.  Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik en de opslag van cookies op uw eindapparaat. U kunt onze website echter ook bezoeken zonder cookies. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt de opslag van cookies op uw eindapparaat voorkomen door uw browser zo in te stellen dat cookies niet geaccepteerd worden. U kunt de cookies die op uw eindapparaat zijn opgeslagen te allen tijde wissen. Precieze instructies hiervoor kunt u vinden in de handleiding van uw browser of eindapparaat.

9.3 Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die beheerd worden door organisaties waarop wij geen invloed hebben. Deze verklaring heeft geen betrekking op dergelijke andere websites en apps. Wij raden u dan ook aan de betreffende privacyverklaringen te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en -gedrag van andere websites en apps (ook niet wanneer u deze heeft benaderd via de door ons aangeboden links) en wij bieden links naar deze websites slechts aan ter informatie en voor uw gemak. Wij wijzen uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor de inhoud, het privacygedrag en de gebruiksvoorwaarden van deze websites en verlenen geen goedkeuring aan, geven geen verklaringen over of doen geen toezeggingen over hun juistheid, inhoud of gedegenheid. Het verstrekken van persoonsgegevens aan websites van derden is voor eigen risico.  Daarnaast dragen wij geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid en -gedrag van eigenaren en beheerders van websites van derden wanneer u via een link op een website van derden op onze website terecht bent gekomen. Wij raden u aan het beleid van deze website van derden te controleren.

9.4  Sociale plugins

Wij beperken het gebruik van zogenaamde sociale plugins (buttons) van sociale netwerken als Facebook, Google+ en Twitter tot een minimum.  Wanneer u onze websites bezoekt zijn deze buttons standaard uitgeschakeld. Zonder uw tussenkomst zullen zij dus geen gegevens verzenden naar de betreffende sociale netwerken. Om ze te kunnen gebruiken dient u deze buttons eerst te activeren door erop te klikken. Hierna blijven zij actief totdat u ze weer uitschakelt of uw cookies wist. Zie ook artikel 9.2 'Cookies' voor nadere informatie over ons gebruik van cookies.

Nadat ze zijn ingeschakeld bestaat er een directe link met de server van het betreffende sociale netwerk, waarbij de inhoud van de button direct van het sociale netwerk naar uw browser wordt verzonden en wordt geïntegreerd in de website.

Na activering van een button kan dat sociale netwerk gegevens ophalen, of u nu met de button interageert of niet. Wanneer u ingelogd bent op een sociaal netwerk, kan het netwerk uw bezoek aan de website koppelen aan uw gebruikersaccount. Een sociaal netwerk kan bezoeken aan websites van andere bedrijven die deel uitmaken van onze groep niet aan uw gebruikersaccount koppelen tenzij en totdat u de betreffende button op die websites eveneens activeert.

Indien u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat dit netwerk gegevens verkregen uit uw bezoek aan onze websites koppelt met gegevens over uw lidmaatschap van dat netwerk, dient u uit te loggen bij het betreffende sociale netwerk alvorens de buttons te activeren.

Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevensstroom die sociale netwerken via hun buttons verzamelen. Het gegevensbeleid van de sociale netwerken verschaft informatie over de omvang van de gegevensstroom die zij verzamelen, het doel van dit verzamelen, hoe deze gegevens worden verwerkt en gebruikt, welke rechten u heeft en welke instellingen u kunt gebruiken ter bescherming van uw privacy.


10 MARKETING

10.1 Wij mogen uw voorkeuren verzamelen om u per e-mail of SMS (indien van toepassing) marketinginformatie toe te zenden die rechtstreeks van ons afkomstig is, onder meer in de volgende situaties:

wanneer u zich online bij ons registreert; of

wanneer u een proefrit aanvraagt of een terugbelverzoek indient.

Wij doen dit alleen wanneer u akkoord bent gegaan met het ontvangen van dergelijke informatie.

10.2 Wij mogen u benaderen met doelgerichte advertenties die online via sociale media en platforms aan u gericht worden door gebruik te maken van uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens gebruiken om maatwerkmarketing aan te bieden die relevanter is voor u, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

10.3 We delen uw persoonsgegevens alleen met door ons geselecteerde derden, zodat zij u kunnen benaderen met marketinginformatie over hun producten en diensten wanneer u heeft aangegeven dat u dit wenst. Via de link op de pagina waarop uw toestemming wordt gevraagd krijgt u meer informatie over deze derden. Nadat uw persoonsgegevens zijn gedeeld, is het privacybeleid van de betreffende derde partij van toepassing op de verwerking ervan, niet het onze. Als u eerder wel toestemming hebt gegeven, kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van marketing van derden door de betreffende derde partij rechtstreeks te benaderen.

10.4 Wie zich inschrijft voor het ontvangen van marketing van door ons geselecteerde derden ontvangt marketing van de volgende derden (zie tabel) via de communicatiekanalen van hun voorkeur:

10.5 Wij kunnen u van tijd tot tijd vragen uw marketingvoorkeuren te actualiseren. U krijgt dan het verzoek uw toestemming voor het ontvangen van onze marketinginformatie opnieuw te bevestigen.10.6 U heeft het recht zich op een van bovengenoemde wijzen uit te schrijven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze marketing gericht aan u. Zie voor meer informatie over de procedure ook artikel 8.4 'Intrekken van uw toestemming' en artikel 8.5 'Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en geautomatiseerde besluiten die over u genomen worden'.


11 WIJZIGEN VAN DEZE VERKLARING

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden altijd aan u bekendgemaakt door het plaatsen van een geactualiseerde versie op onze website en/of door u te benaderen via e-mail. Wijzigingen gaan in 7 dagen na de datum van onze e-mail of op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden op onze website worden geplaatst, waarbij de eerste gebeurtenis leidend is. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig en telkens wanneer u onze website bezoekt te controleren op wijzigingen. Indien u niet akkoord bent met enig aspect van de geactualiseerde privacyverklaring dient u ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en het gebruik van onze diensten te staken.


12 CONTACT

Voor vragen, suggesties of klachten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens of voor het wijzigen/actualiseren van uw marketingvoorkeuren ten aanzien van Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V., Mercedes-Benz Financial Services BeLux N.V. of Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. kunt u contact opnemen met Privacy-MBFS-BeNeLux@daimler.com.


13 OVER ONS

Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V.
Van Deventerlaan 50, 3528 AG Utrecht
Data Protection Officer
Postadres: DPO MBFS NL, Van Deventerlaan 50, Postbus 2088, 3500 GB Utrecht
E-mailadres: DPO-MBFS-NL@daimler.com
Tel: +31 (0) 30 247 1263

Mercedes-Benz Insurance Service Nederland B.V.
Van Deventerlaan 50, 3528 AG Utrecht
Data Protection Officer
Postadres: DPO MBFS NL, Van Deventerlaan 50, Postbus 2088, 3500 GB Utrecht
E-mailadres: DPO-MBFS-NL@daimler.com
Tel: +31 (0) 30 247 1263